Literatuurlijst

  • Chrisman, Cheryl L.Problems in Small Animal Neurology 1991; 413-23: 426-7
  • Hazewinkel H.A.W. The Waltham Book of Clinical Nutrition of the Dog and Cat 1994;406-7
  • Houlton, John E.F. Manual of Small Animal Arthrology 1994; 62-71: 246-51: 256: 275-79: 183-90: 328-9
  • Kliniek voor Gezelschapsdieren Rijksuniversiteit Utrecht. Klinische neurologie bij hond en kat 1986; 46-7: 48-50: 76